کاهش عرضه گوشت دام و طیور به بازار؛ نتایج آمارگیری از کشتارگاه‌های رسمی کشور نشان می‌دهد عرضه گوشت انواع طیور و دام سنگین و سبک در مهرماه امسال با کاهش روبه‌رو بوده است.

کاهش عرضه گوشت دام و طیور به بازار؛ نتایج آمارگیری از کشتارگاه‌های رسمی کشور نشان می‌دهد عرضه گوشت انواع طیور و دام سنگین و سبک در مهرماه امسال با کاهش روبه‌رو بوده است.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۱۳۱٫۸۹۱ تن بوده که در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۰ کاهش ۱۹ درصدی داشته است.

براساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور از سوی مرکز آمار ایران، در مهرماه امسال گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ١٢٩٬۶٩٧ تن حدود ۹۸ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت بوقلمون با ١٬٢٧۴ تن، شترمرغ ١١٧ تن و دیگر انواع طیور با ٨٠٣ تن، به‌ترتیب ۱ درصد، ۰٫۱ درصد و ۰٫۶ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۱ با مهرماه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ١٩ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در مهر ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه پارسال برای ماکیان (مرغ و خروس) ١٩ درصد، بوقلمون ٣٨ درصد، بلدرچین ۴٨ درصد و دیگر انواع طیور ٣٠ درصد کاهش و برای شترمرغ ٢٩ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه حدود ١١ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۶ درصدی عرضه گوشت قرمز

همچنین نتایج طرح آمارگیری کشتار دام نشان می‌دهد وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در این ماه درمجموع ۵۴٬۴۵۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از دیگر انواع دام بوده است.

براساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۵٬۱۵۱ تن بالغ‌بر ۴۶٫۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۴٬۴۶۴ تن، بز و بزغاله با ۳٬۸۶۸ تن و دیگر انواع دام با ۹۷۲ تن، به‌ترتیب ۴۴٫۹ درصد، ۷٫۱ درصد و ۱٫۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۱ با مهرماه پارسال نشان‌دهنده افزایش ۴ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

مقدار عرضه گوشت در مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۱۸ درصد، برای بز و بزغاله ۱۲ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۰ درصد و برای شتر و بچه‌شتر ۵ درصد افزایش و برای گاو و گوساله ۸ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۱ نسبت به شهریور در حدود ۶ درصد کاهش داشته است.