اطلاعات تماس:

شماره تماس سردبیر: ۰۹۳۷۸۵۵۷۴۸۷

شماره واتساپ:  ۰۹۱۰۵۹۳۴۸۲۶

پست الکترونیک : nedaealborz@gmail.com