مراحل تحقیقاتی و نیمه صنعتی بازیافت اسید کلریدریک به روش تبخیری برای اولین بار در کشور در راستای حمایت از توسعه فنآوری و رشد تولید دانش بنیان، بین شرکت فولادغرب آسیا و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نهایی و این مهم با موفقیت به مرحله اجرا رسید.

مراحل تحقیقاتی و نیمه صنعتی بازیافت اسید کلریدریک به روش تبخیری برای اولین بار در کشور در راستای حمایت از توسعه فنآوری و رشد تولید دانش بنیان، بین شرکت فولادغرب آسیا و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نهایی و این مهم با موفقیت به مرحله اجرا رسید.

ندای البرز / به گزارش شرکت فولاد غرب آسیا، در این راستا فاز صنعتی فنآوری بومی سازی شده در مرحله مطالعه می باشد.

اهم دستاوردهای پروژه عبارتند از:

۱-کاهش چشمگیر تامین قطعات یدکی از خارج کشور

۲-حفاظت از محیط زیست و کمک به اقتصاد چرخشی

۳-جلوگیری از خروج ارز

  • دانش بومی سازی شده مذکور مشترکا در اختیار شرکت فولادغرب آسیا و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بوده و قابلیت اجرا در سایر شرکت های حوزه صنعت فولاد را دارد.