مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از الزام دستگاه‌های اجرایی، اداره‌ها و سازمان‌های دولتی برای صرفه‌جویی بیست و پنج درصدی در مصارف آب، با اشاره به تدوین برنامه جامع مدیریت تنش آبی خبر داد.

دستگاه‌های اجرایی البرز، کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب را در دستور کار قرار دهند / مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از الزام دستگاه‌های اجرایی، اداره‌ها و سازمان‌های دولتی برای صرفه‌جویی بیست و پنج درصدی در مصارف آب، با اشاره به تدوین برنامه جامع مدیریت تنش آبی خبر داد.