مقوله روابط عمومی یابه تعبیر دیگر روابط انسانی، عمری به درازنای آفرینش بشر دارد وبه سخنی ازهمان دم که آدمی برروی زمین جنبیدن آغاز کرد،روابط او با محیط، طبیعت وهم نوعان خویش به عنوان بخش موثری از زیست بوم شروع شد.
مقوله روابط عمومی یابه تعبیر دیگر روابط انسانی، عمری به درازنای آفرینش بشر دارد وبه سخنی ازهمان دم که آدمی برروی زمین جنبیدن آغاز کرد،روابط او با محیط، طبیعت وهم نوعان خویش به عنوان بخش موثری از زیست بوم شروع شد. به گزارش ندای البرز: رامین امینی زارع؛ دانش آموخته دانشگاه تهران| انسان بخرد آموخت که یگانه جایگزین جنگ وستیز می تواند فصل دیگری به نام ارتباط نیز باشد. هزاران سال راه بود تا درآخرین رویداد بی شفقت و بی تمدن نزدیک به زمانه و عصر ما،یعنی جنگ دوم جهانی به گفته‌ای؛ کشته‌های غیرنظامی آن تا ۵۵ میلیون تن برسد،کشته‌های نظامی نیز تا ۲۸ میلیون شامل ۵ میلیون اسیر جنگی برآوردشده است که مایه شرمساری بشری است که قرار بود اشرف آفریدگان باشد. این ستیز هستی سوز پایان یافت و بشر اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که یک پیمان بین‌المللی است را در انجمن عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رساند. شاید این اعلامیه دستاورد مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای نخستین بار حقوقی  که تمام انسان‌ها سزاوار آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند و ارتباطات آنان برمدار وبارعایت آن باید تنظیم شود، مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ارتباطی است که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند. منشور بین‌المللی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده‌است. بشرمتمدن چاره رادرارتباطات مسالمت آمیز وهم افزا می‌بیند و از دل این گونه اندیشه و تفکر؛ علم،فن،هنرهشتم یا هرآن چه بنامیم به نام مقوله روابط عمومی پدید می‌آید که تنظیم گر روابط سازمان و مردم است، از سویی وکالت جامعه ذی نفعان را بر عهده دارد و از دیگر سو مدافع منافع سازمان و مترجم مطلوبات آن به زبان عموم مردم است. روابط عمومی که با سه بخش اقتصاد مرتبط است باحفظ شاکله خویش در سه بخش صنعت،خدمات و کشاورزی رویکردی متفاوت می یابد و رنگی دیگر می‌گیرد. نگارنده که سرسوزنی آشنایی با روابط عمومی بخش کشاورزی دارد؛ اقتضائات ارتباطی این بخش را متفاوت می بیند و شاید چون این بخش با موجودات زنده سروکار دارد و به نوعی مهندسی طبیعت است، جامعه ذی‌نفعان آن نیز از طبعی حساس تر برخوردارند و از این روی بسته‌های ارتباطی با آنان چه در سطح وزارت جهادکشاورزی، بانک کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط بااین بخش مهم از اقتصاد کشور نیز باید با رعایت نکات بسیاری تهیه شود که مقال و مجال دیگری را می‌طلبد. سخن آخر این که برخورداری از ارتباطات منطقی وسالم درجامعه ذی نفعان وسازمان ودر ابعاد وسیع تر کلیت جامعه که در روابط عمومی تجلی می یابد،بخشی از حقوق اساسی وهمچنین حقوق بشربه شمار می آید.