ابطال حکم‌های صادره جهت سمت افراد حقیقی و حقوقی در استانبول تایمز، با خبر شدیم سردبیر تلویزیون و روزنامه استانبول تایمز طی نامه سرگشاده از ابطال کلیه حکم‌های صادره جهت سمت‌های مختلف در تحریریه روزنامه و تلویزیون استانبول تایمز اعلام نمود.

ابطال حکم‌های صادره جهت سمت افراد حقیقی و حقوقی در استانبول تایمز، با خبر شدیم سردبیر تلویزیون و روزنامه استانبول تایمز طی نامه سرگشاده از ابطال کلیه حکم‌های صادره جهت سمت‌های مختلف در تحریریه روزنامه و تلویزیون استانبول تایمز اعلام نمود.

به گزارش ندای البرز: پیرو این اطلاعیه نظر به اینکه عده‌ای از نام برند استانبول تایمز سوءاستفاده کرده و بدین منظور شیخ احمد سردبیر این نشریه بین‌المللی تصمیم به بازنگری در شیوه صدور احکام برای دبیران خبر و واحدهای مختلف استانبول تایمز نموده.

بنابه گزارش واصله کلیه حکم‌های صادره از تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ اول آبان ۱۴۰۲ از درجه اعتبار ساقط است. احکام جدید در پیج رسمی اعلام خواهد شد. istanbultimestv1

بنابه گزارش واصله کلیه حکم‌های صادره تا تاریخ 22 اکتبر 2023 اول آبان 1402 از درجه اعتبار ساقط است. احکام جدید در پیج رسمی اعلام خواهد شد. istanbultimestv1