آگهی مزایده فروش اموال و سرمایه‌گذاری‌های مازاد بانک دی منتشر شد.

آگهی مزایده فروش اموال و سرمایه‌گذاری‌های مازاد بانک دی منتشر شد.

به گزارش ندای البرز به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی؛ این بانک در نظر دارد در راستای رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود در شرکت های گروه مالی و اقتصادی دی و کارگزاری بانک دی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به دبیرخانه ساختمان مرکزی بانک دی ارائه نمایند.